ДОГОВІР ПОСТАВКИ

діє з 01.01.2023 р.
м. Суми

Даний договір є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України

ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМІНХІМ»,
іменоване надалі «Постачальник», в особі директора Шевченка Валерія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та
ПОКУПЕЦЬ: Покупцем за цим Договором є будь-яка фізична чи юридична особа, яка сплатила рахунок за Товар, в якому є посилання на «Договір приєднання» і цим вчинила конклюдентні дії щодо погодження умов договору.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 На умовах в порядку та строки, визначені цим Договором, Постачальник зобов'язується протягом терміну дії Договору поставляти й передавати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується приймати та оплачувати Товар, перелік, ціна і кількість якого визначаються рахунками та видатковими накладними на Товар. Оплата Покупцем виставленого рахунку вважається конклюдентною дією щодо погодження асортименту, ціни, кількості Товару, строків та умов поставки.

    1.2 Якість Товару повинна відповідати нормам, стандартам якісних показників, встановленим діючими нормативними актами України та умовами цього Договору, включаючи вимоги документації на Товар заводу-виробника.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Загальна ціна Договору визначається сумарною вартістю Товару, відвантаженого за цим Договором. Вартість Товару, зазначена в рахунках, включає вартість пакування, маркування, доставки до місця призначення згідно умов поставки передбачених Договором.

2.2 Розрахунки за договором здійснюються шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений у рахунку на оплату відповідної партії Товару. Оплата Товару здійснюється у строки, зазначені у відповідному рахунку на оплату. В разі не здійснення Покупцем оплати у строки, визначені у рахунку на оплату партії Товару, Постачальник має право змінити ціну на зазначений Товар – в цьому випадку рахунок втрачає чинність.

2.3 Покупець зобов’язаний проводити оплату за Товар окремими платіжними дорученнями по кожному рахунку. У платіжному дорученні на оплату Товару в призначенні платежу Покупець зобов’язаний вказувати номер та дату рахунку на оплату, а також номер та дату Договору. У разі, якщо реквізит «призначення платежу» заповнений невірно або неможливо визначити, за яку партію Товару здійснюється оплата, Постачальник має право зарахувати усі перераховані Покупцем кошти в рахунок оплати за раніше поставлений Товар або протягом трьох банківських днів з моменту отримання платежу повернути грошові кошти на банківський рахунок Покупця. В разі невиконання Покупцем
вимог цього пункту Товар вважається неоплаченим.

2.4. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними в момент зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника.

2.5. Кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок Постачальника в рамках цього договору, Постачальник має право зарахувати у першу чергу на погашення заборгованості Покупця перед Постачальником, яка раніше виникла в рамках цього Договору. Зазначене зарахування здійснюється на підставі цього Договору без додаткових письмових узгоджень (листів, додаткових угод і т.п.).

3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ.
МОМЕНТ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТОВАР
3.1 Відвантаження партій Товару здійснюється у строки, зазначені в рахунках або додатково обумовлені Сторонами.

3.2 Товар постачається на умовах – СРТ Станція/Склад призначення, EXW склади Постачальника, або DDP склад Покупця, згідно Міжнародних правил тлумачення торговельних термінів ИНКОТЕРМС у редакції 2010 р. Умови поставки на кожну партію Товару зазначаються в рахунках.

3.3 Поставка Товару здійснюється окремими партіями на підставі письмової заявки Покупця при поставці автомобільним транспортом або транспортної інструкції Покупця при поставці залізничним транспортом. Письмова заявка Покупця обов’язково має містити наступні дані:
- реквізити цього Договору та рахунку, за якими здійснюється поставка; повне найменування Покупця, його код ЄДРПОУ; повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) перевізника (якщо перевезення Товару здійснюється не за рахунок Постачальника), його ЄДРПОУ або РНОКПП, прізвище, ім’я, по батькові водія та номер його посвідчення; повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) вантажоодержувача, його код ЄДРПОУ або РНОКПП; найменування та кількість Товару; транспортний засіб (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), його параметри із зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто; пункт доставки/розвантаження; інші дані, згідно вимог чинного законодавства України.

Транспортна інструкція Покупця обов’язково має містити наступні дані:  реквізити цього Договору та рахунку, за якими здійснюється поставка; повне найменування Покупця, його код ЄДРПОУ; повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) вантажоодержувача, його код ЄДРПОУ або РНОКПП; найменування та кількість Товару; назва та код станції призначення, код одержувача на залізниці; інші дані, згідно вимог чинного законодавства України.
Письмова заявка/транспортна інструкція має бути надана не пізніше ніж за три робочих дні до дати поставки Товару. В разі ненадання заявки/транспортної інструкції в обумовлені цим пунктом строки або не зазначення усіх даних, визначених цим пунктом Договору, Постачальник звільняється від відповідальності за несвоєчасну поставку Товару і залишає за собою право відмовитися від поставки та повернути грошові кошти Покупцеві.

За допущені Покупцем неточності та (або) помилки в заявці/транспортній інструкції, що призвели до додаткових витрат Постачальника на зміну транспортних реквізитів, переадресування Товару, сплату штрафних санкцій, тощо, Покупець зобов’язується компенсувати Постачальнику документально підтверджені витрати протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання обґрунтованої вимоги Постачальника.
Відвантаження Товару, поставленого на умовах EXW або DDP здійснюється Постачальником уповноваженим особам Покупця, на яких Покупцем виписана довіреність на отримання Товару за цим Договором.

3.4. Передача Постачальником і приймання Покупцем Товару оформляється видатковою накладною, яка підписуються Сторонами у двох паперових примірниках. Постачальник надсилає видаткові/товаро-транспортні накладні та інші документи Покупцеві протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня відвантаження Товару рекомендованим листом. Покупець зобов’язаний повернути Постачальникові один підписаний примірник видаткової накладної протягом 3 днів з моменту її отримання. У разі не підписання Покупцем видаткової накладної і не надання вмотивованої відмови від їх підписання така видаткова накладна вважається узгодженою та підписаною Сторонами з моменту її підписання
Постачальником в односторонньому порядку та є підставою для здійснення остаточних розрахунків між Сторонами.

3.5 При поставці Товару на умовах СРТ обов'язок Постачальника поставити Товар вважається виконаним з моменту передачі Товару першому перевізнику, з цього моменту до Покупця переходить право власності та Покупець несе ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Товару, в тому числі Покупець несе ризик природної втрати пов'язаної із його перевезенням.
Датою поставки товару вважається дата приймання вантажу до перевезення в електронній накладній (графа 56 накладної) та/або дата календарного штемпеля станції відправлення (у випадку оформлення перевізного документа в паперовій формі) при здачі Товару перевізнику.
При поставці Товару на умовах EXW, DDP зобов'язання Постачальника по поставці Товару вважаються виконаними з моменту передачі (надання) Товару в розпорядження особі, яка уповноважена отримувати Товар, з цього моменту до Покупця переходить право власності та Покупець несе ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) Товару.

3.6. При виконанні Постачальником своїх зобов'язань відносно поставки товару допускається відхилення в кількості фактично поставленого товару в розмірі ±1,5 % (плюс/мінус півтора відсотки) від кількості товару, що підлягає поставці згідно відповідного рахунку. Такі відхилення кількості товару не вважається порушенням і не підлягає відшкодуванню Постачальником.

3.7. Дострокова поставка або поставка частинами допускається.

3.8. При поставці товару залізничним транспортом, Покупець зобов'язаний забезпечити вивантаження Товару протягом двох (2) днів із дня прибуття партії Товару на станцію призначення та забезпечити відправлення порожніх вагонів (цистерн) або контейнерів за власний рахунок. Перед відправленням порожні вагони/цистерни або контейнери повинні бути належним чином очищені. Витрати, пов’язані з очисткою вагонів та поверненням власних/орендованих вагонів несе Покупець.
У випадку порушення строку відправлення порожніх вагонів (цистерн) або контейнерів, або неочищеного вагону (цистерни) або контейнеру, або пошкодження/знищення вагону (цистерни) або контейнеру Покупець додатково компенсує Постачальникові всі документально підтверджені витрати пов’язані з такою затримкою та/або очищенням, відновленням, в тому числі штрафи, сплачені на користь власників рухомого складу. Датою відправлення порожніх вагонів/цистерн вважається дата здачі вагонів перевізнику, яка зазначається в залізничній накладній.

3.9. При поставці Товару на умовах EXW Покупець зобов’язаний вивезти увесь обсяг оплаченого Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати надходження на рахунок Постачальника грошових коштів за цей Товар, якщо інший строк не передбачений рахунками.

3.10. Якщо при поставці Товару залізничним транспортом буде виявлено, що по кількості в залізничних накладних/видаткових накладних Товару буде відвантажено більше, ніж оплачено, то Покупець доплачує відповідну суму. Якщо по залізничних накладних/видаткових накладних Товару буде відвантажено менше, ніж оплачено, то Постачальник за відсутності будь-яких письмових вказівок Покупця зараховує зазначені суми в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця перед Постачальником або в рахунок майбутніх платежів. Повернення Покупцю суми переплати здійснюється виключно на підставі письмової заяви Покупця.

4. ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
4.1. Приймання Товару на умовах EXW за кількістю здійснюється Покупцем за видатковою накладною. Кількість Товару перевіряється в місці поставки. Подальші претензії щодо кількості Товару не приймаються.

4.2. Приймання Товару від перевізника (транспортної організації) на умовах поставки СРТ, DDP здійснюється Покупцем відповідно до умов поставки у пунктах призначення. Пунктом призначення вважається пункт, зазначений у залізничній чи товарно-транспортній накладній. Товар вважається прийнятим Покупцем по кількості - у відповідності зі специфікацією вантажу (пакувальним аркушем, залізничної накладної), а по якості - на основі відповідних сертифікатів заводу-виробника.
У разі поставки Товару, кількість якого не відповідає даним залізничної накладної або товарно-транспортної з урахуванням норм недостачі або надлишку, вказаним у п.3.6. Договору, Товар вважається поставленим Покупцеві відповідно до даних залізничної/товарно-транспортною накладної, а Покупець має право пред’явити претензії щодо недостачі до перевізника.

4.3. У разі виявлення Покупцем невідповідності Товару параметрам якості, вказаним у сертифікаті (посвідченні) якості, який наданий Постачальником, Покупець протягом 12 годин з моменту їх виявлення направляє Постачальнику засобами електронного зв’язку повідомлення про виклик уповноваженої особи Постачальника для проведення спільного відібрання зразків для лабораторних досліджень Товару. Уповноважена особа Постачальника може прибути до Покупця протягом 48 (сорока восьми) годин, без урахування часу перебування в дорозі, з моменту отримання зазначеного повідомлення.

4.4. За результатами спільного відібрання зразків Товару складається Акт, який має містити ті ж пункти, що і сертифікат (посвідчення) якості. Відібрання зразків для перевірки відповідності якості Товару даним, зазначеним у паспортах якості, здійснюється Покупцем лише щодо Товару з непошкодженою Тарою (невідкритих мішків/біг-бегів). Товар, перефасований, у відкритій тарі без відібрання зразків для перевірки відповідності якості даним, зазначеним у сертифікаті (посвідченні) якості, вважається прийнятим Покупцем без претензій.

4.5. У разі відмови Постачальника від прибуття для спільного відібрання зразків або неявці його уповноваженої особи в зазначений строк, остаточними і обов'язковими для обох Сторін вважаються дані відібрання зразків, проведені Покупцем та/або вантажоодержувачем за умови присутності представника незалежної лабораторії або за участю представника незалежного експерта торгово-промислової палати. Витрати, пов'язані із залученням зазначеної незалежної експертної організації (незалежного експерта), плата за простій Вагонів, відносяться на рахунок Сторони, заявлена якість якої буде визнана невідповідною.

4.6. У разі поставки Товару, якісні характеристики якого відрізняються від базових показників, обумовлених паспортами якості або Товару, асортимент якого не відповідає вимогам, наведеним в рахунку, Покупець має право прийняти такий Товар та оплатити його за окремо узгодженою Сторонами ціною.

4.7. Претензії щодо прихованих недоліків приймаються протягом гарантійного терміну зберігання (терміну придатності) Товару,  встановленого виробником, за умови дотримання умов зберігання.

4.8. Сторони домовилися, що до відносин, які виникли з цього Договору, не застосовуються «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по кількості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.1965 г. № П-6 та «Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення й товарів народного споживання по якості», затвердженої постановою Держарбітражу при Раді Міністрів СРСР від 25.04.1966г. №П-7.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1 У випадку порушення зобов'язань, що виникають із цього Договору, Сторони несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору. Відповідальність неврегульована цим Договором регулюється законодавством України. Порушенням зобов'язань, що виникають із цього Договору, є невиконання або неналежне, тобто виконання з порушенням умов, виконання зобов'язань визначених цим Договором.

5.2 Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії цього Договору, але в будь-якому випадку Сторони обмежені строками позовної давності відповідно до законодавства України.

5.3 За прострочення поставки Товару Постачальник сплачує Покупцеві штраф в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату виникнення зобов'язання, від вартості несвоєчасно поставленого Товару за кожний день прострочення поставки.

5.4 За несвоєчасну оплату Покупець сплачує Постачальникові пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діяла на дату виникнення зобов'язання, від вартості несвоєчасно оплаченого Товару за кожний день прострочення оплати. Нарахування пені здійснюється за весь період прострочення.

5.5. За умови поставки з відстрочкою платежу у випадку прострочення оплати більш ніж на 5 календарних днів Покупець, окрім пені, зобов'язаний також сплатити на користь Постачальника штраф в розмірі 40 % від вартості неоплаченої (несвоєчасно оплаченої) партії Товару.

5.6. За кожен факт порушення Постачальником строків та/або порядку реєстрації в ЄРПН податкової накладної або розрахунку-коригування до податкової накладної, який передбачає збільшення суми компенсації вартості Товару, Постачальник зобов'язаний сплатити Покупцеві разовий штраф в розмірі, що дорівнює сумі ПДВ, на яку не було проведено реєстрації податкової накладної/розрахунку-коригування.
За кожен факт порушення Покупцем строків та/або порядку реєстрації в ЄРПН розрахунку-коригування до податкової накладної, який передбачає зменшення суми компенсації вартості Товару, або бездіяльності щодо розблокування заблокованого розрахунку-коригування, Покупець зобов'язаний сплатити Постачальнику разовий штраф в розмірі, що дорівнює сумі ПДВ, на яку не було проведено реєстрації розрахунку-коригування до податкової накладної.

5.7. При поставці на умовах СРТ за відмову від приймання узгодженої партії Товару, Покупець сплачує Постачальнику штраф у розмірі 20 (двадцять)% від вартості неприйнятого Товару та відшкодовує Постачальнику всі документально підтверджені збитки, пов’язані з цим, включаючи, витрати що пов’язані з простоєм рухомого складу та/або витрати, що пов’язані із перевезенням Товару до іншого місця.
При поставці на умовах EXW - склад Постачальника, якщо Покупець зволікає з прийняттям товару або відмовився його прийняти Постачальник має право вимагати від нього прийняти (вивезти зі складу) товар або має право відмовитися від договору купівлі-продажу та повернути кошти за вирахуванням штрафу в розмірі 30 (тридцять) % від вартості неотриманого Товару.

5.8. При відвантаженні Товару залізничним транспортом, в разі пошкодження, розукомплектації, приведення в непридатність вагонів з вини «Вантажоодержувача», Покупець виплачує Постачальнику вартість відновних робіт за фактичними витратами, а також відшкодовує транспортні витрати по спрямуванню рухомого складу в ремонт на підставі підтверджуючих документів.

5.9. Відповідно до ч. 4. СТ.219 ГК Сторони дійшли згоди про те, що Постачальник звільняється від відповідальності якщо порушення Договору сталося через аварію, значну поломку обладнання на виробництві, страйк у виробника Товару, зупинку виробництва, що підтверджується довідкою заводу-виробника.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1 Всі спори, що виникають між Сторонами в ході укладання, виконання й розірвання цього Договору, повинні вирішуватися шляхом проведення переговорів.

6.2 Якщо відповідний спір неможливо врегулювати шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку згідно підвідомчості й підсудності такого спору відповідно до чинного законодавства України.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборного характеру, які Сторони не могли передбачити, запобігти розумними заходами (форс-мажор), які виникли після укладання Договору.

7.2 Форс-мажорні обставини визначені ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»
7.3 Сторона, у якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим Договором в умовах, передбачених п.   7.2. даного Договору, зобов'язана в строк не більш 5 днів з моменту виникнення таких обставин письмово сповістити про це іншу Сторону (лист, факс, телекс, телеграф) і вислати офіційне документальне підтвердження Торгово-промислової палати України.
Не повідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих за даним Договором зобов'язань, позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язань.

7.4 У період дії форс-мажорних обставин, які звільняють Сторони від відповідальності щодо даного Договору, зобов'язання Сторін зупиняються, і санкції за невиконання зобов'язань за цей термін не застосовуються. Строки виконання Договору збільшуються на період дії форс-мажорних обставин, про що Сторони укладають Додаткову Угоду до даного Договору.

7.5 Якщо форс-мажорні обставини тривають більш 6 (шести) місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, в цьому випадку жодна зі Сторін не має права вимагати від іншої Сторони відшкодування збитків, заподіяних розірванням Договору.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1 Цей Договір набуває чинності з моменту вчинення Покупцем конклюдентних дій - сплати рахунку за Товар, в якому є посилання на «Договір приєднання».

8.2 Всі зміни та/або доповнення до цього Договору повинні бути опубліковані Постачальником на веб ресурсі, і про такі зміни Постачальник зобов’язаний письмово повідомити Покупця будь-яким зручним способом – засобами поштового зв’язку, засобами електронного зв’язку, тощо.

8.3 Про всі зміни в адресах або платіжних реквізитах Сторони повинні негайно (протягом 3 днів) письмово інформувати один одного. Відповідальність за негативні наслідки, пов'язані з не наданням інформації про зміни, у повному обсязі покладається на Сторону, яка їх не надала.

8.4. Сторони не мають права передавати права й обов'язки за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони, за винятком випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

8.5. Сторони за цим Договором можуть обмінюватися сканкопіями документів. В такому разі сканкопії матимуть силу оригіналу до моменту надходження оригіналів таких документів.

8.6. Підписуючи цей договір, Сторони погодили використання кваліфікованого електронного підпису в документообігу в межах виконання цього Договору, в тому числі при складанні первинних документів. Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку і на умовах передбачених чинним законодавством України.

8.7. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах.

ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРМІНХІМ»
40020, м. Суми, вул. Ковпака, 4
UA833348510000000002600713840 в АТ "ПУМБ"
UA203071230000026006010455787 в ПАТ "БАНК ВОСТОК"
код ЄДРПОУ 14013532, ІПН 140135318198